Privacy Statement

Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen?

Goeie Broikes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;-

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • postcode
 • plaatsnaam
 • (mobiel) telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankgegevens,, bij een betaling middels factuur
 • overige gegevens, die u verstrekt voor bijv. een account bij ons aan te maken, in correspondentie of telefonisch
 • de klant staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij Goeie Broikes verstrekt heeft.
 • Klachten van de klant, die betrekking hebben op gekochte producten, moeten door de klant uiterlijk op de dag van bezorging worden gedaan.
 • Ieder vorderingsrecht van de klant jegens Goeie Broikes, betrekking hebbend op gebreken in de door Goeie Broikes geleverde producten, vervalt indien:
  A. de gebreken niet binnen de in termijnen gestelde data onder onze aandacht zijn gebracht.
  B. De opdrachtgever Goeie Broikes geen/ onvoldoende bewijsmateriaal verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.
 • Goeie Broikes zal uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag?

Goeie Broikes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om producten bij u af te leveren
 • om u te informeren over de ontwikkelingen van Goeie Broikes
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Goeie Broikes verstrekt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Uw persoonsgegevens worden zolang bewaard als noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of bemiddeling met inachtneming van de wettelijk daartoe gestelde termijnen. De facturen worden 7 jaar bewaard, dit vraagt de belastingdienst van ons. Wanneer er geen sprake is van een overeenkomst en/of bemiddeling worden uw gegevens 8 weken bewaard en daarna vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Goeie Broikes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting. Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de server van onze website. Deze zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enig vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt er gebruikt gemaakt van een standaard basis ssl-verbinding.

Worden uw persoonsgegevens ook buiten de EU verwerkt?

Nee, wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen de EU, en dan alleen in Nederland.

Bescherming persoonsgegevens

Goeie Broikes neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via de e-mail;info@goeiebroikes.nl. Voor klachten kunt u zich wensen tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uiteraard heeft u ook het recht om inzage te krijgen om de bij ons bekende gegevens in te zien, zelf aan te passen of volledig te wissen. In dat geval kunt u contact opnemen met info@goeiebroikes.nl en zullen wij binnen 30 dagen dit verzoek verwerken.